Gebruikersovereenkomst en -vergoeding


Waarvoor dient de gebruikersovereenkomst?

De school stelt aan een leerling een toestel ter beschikking voor de tijd dat hij/zij les volgt binnen OV 4 op onze school. Aangezien het toestel eigendom is en blijft van de school, dient de leerling een aantal afspraken strikt na te leven. Die afspraken zijn gebundeld in een gebruikersovereenkomst.

De gebruikersovereenkomst kan je ook terugvinden op de website van de school.


Wanneer start de gebruikersovereenkomst?

De gebruikersovereenkomst start op 1 september 2023 en eindigt:

  • Ten laatste op 30 juni 2024
  • Zodra de leerling de school verlaat.


Wat als je meerdere kinderen binnen OV4 op onze school hebt?

Om elke leerling dezelfde kansen te bieden op vlak van ICT-integratie is het nodig dat elke leerling over een eigen toestel beschikt. Het toestel zal zeer regelmatig in de klas worden ingezet en dat is uiteraard onmogelijk met een toestel dat door verschillende gezinsleden wordt gedeeld.


Waarom kiest de school voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen?

Een zelfde toestel voor alle leerlingen zorgt voor een vlot lesverloop door: 

  • gelijke toestellen met dezelfde software
  • één service voor zowel hardware als software (installatie, onderhoud, herstelling, enz.)
  • geen afgunst onder de leerlingen
  • een scherpe prijs voor een totaalpakket: businesstoestel met een uitstekende service. 


Het project vraagt een serieuze inspanning van de school, maar dit lijkt ons noodzakelijk in de vorming van de leerling. Voor de keuze van het toestel werd naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening gezocht.


Is de leerling verplicht een toestel via de school te gebruiken?

Wil een leerling toch zijn/haar eigen laptop blijven gebruiken, dan kan dat op voorwaarde dat dit toestel voldoet aan de technische vereisten voor die richting onze ICT-verantwoordelijke zal bekijken of uw toestel voldoet. Neem contact op met de klastitularis, de klastitularis zal contact leggen met de ICT-verantwoordelijke.


Wie zijn/haar eigen laptop gebruikt, kan uiteraard geen gebruik maken van de uitgebreide helpdesk bij panne en de uitgebreide garantie op hardware, moet zelf instaan voor herstel bij defecten en staat zelf in voor het aankopen en up-to-date houden van alle nodige software.


Zullen andere schoolkosten verminderen?

Op dit moment hebben de uitgeverijen nog niet ten volle ingezet op het digitaliseren van de schoolboeken. De rekening van de schoolboeken zal in de toekomst zeker verminderen, maar niet onmiddellijk drastisch. 


Het staat vast dat met minder kopieën zullen worden gemaakt, want heel veel informatie kan digitaal worden bezorgd. 


Vervangt een laptop de schoolboeken?

Neen. De leerlingen beschikken nog steeds over schoolboeken. En dat is goed ook. We streven in onze onderwijspraktijk naar een gezonde mix in het gebruik van papieren en digitale leermiddelen. We opteren dus voor het systeem van Blended Learning. 

Leerlingen krijgen zo ook de kans om te wennen aan het gebruik van digitaal cursusmateriaal. Nu en in de toekomst zal erover gewaakt worden om steeds meer lesmateriaal volledig digitaal aan te bieden. Hiervoor zijn de scholen voor een stuk afhankelijk van de middelen die de uitgeverijen produceren. Geleidelijk aan worden de inhouden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Als de trend zich verderzet, zullen we naast een schoolboek ook meer en meer over een digitale variant beschikken. 


Het gebruik van een laptop brengt ook heel veel andere nieuwe mogelijkheden met zich mee. Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om hun onderwijsmethodiek aan te passen aan de beschikbare middelen en zullen steeds de beste tool inzetten. Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal dus dé voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen. 


Op onze school zijn er verschillende leerlingen die volledig digitaal werken via Sprint of Alinea. Onze ICT-verantwoordelijke zal voor deze leerlingen alle nodige software installeren.


Wat als de leerling de school vroegtijdig verlaat?

Bij beëindiging of onderbreking van de gebruikersovereenkomst dient de leerling zijn/haar laptop , inclusief lader en hoes geheel en zonder schade - behoudens normale slijtage - onmiddellijk in te leveren bij dhr. Cools (ICT-verantwoordelijke). Je bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle privébestanden die eventueel op het toestel staan. 


Wat verdient de school eraan?

De school verdient niets aan dit project. 
De subsidiëring van de overheid en de gebruikersvergoedingen zullen de school in de mogelijkheid stellen de toestellen aan te kopen. De enige winst die ze hier realiseert, is de leerwinst voor haar leerlingen.